อำนาจหน้าที่ “กตป.” ตามกฎหมาย “กสทช.”

นโยบายการปฏิบัติราชการของรัฐบาล และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มรายได้ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร
๒. วางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
๔. ดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัลโดยเฉพาะพื้นที่เขต EEC

ด้านสังคม

เน้นช่วยกลุ่มผู้สูงอายุให้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัล และเร่งแก้ไขปัญหา ข่าวปลอม

ด้านความมั่นคง

๑. ร่วมมือทุกฝ่าย ป้องกันและจัดการการโจมตีทางไซเบอร์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
๒. เร่งดำาเนินการตาม พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
๓. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ดำเนินการตาม พรบ. ว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ อย่างเคร่งครัด

ข่าวสาร