กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมกลุ่มย่อย โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2562

              ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มย่อย “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” โดยมี ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผอ.สถานอารยธรรมศึกษาโขงสาละวิน ที่ปรึกษากองทัพ ภาค 3 นำเสนอประเด็นหารือที่เกี่ยวข้องและผลการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ทำหน้าที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของกสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. จึงได้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น และเพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเป็นข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภค จึงต้องมีการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด และสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด การประชุมในวันนี้จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่และทางเลือกอีกทางหนึ่งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผลการประชุมจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป โดยมีกลุ่มผู้บริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมพาราดิโซ จังหวัดนครสวรรค์