กตป. ต้อนรับเลขาธิการ กสทช. ร่วมประชุมแนวทางการทำงาน

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยนายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง, พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัด      พะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม, นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ