กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมร่วมกับสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพื่อติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภค

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมหารือการติดตามงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม เพื่อรับฟังภารกิจแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ณ อาคาร    ไอทาวเวอร์ วิภาวดีรังสิต