คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. เขต 13 จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กสทช. ออกตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. เขต 13 จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ดร.พันธศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมคณะออกรับฟังปัญหาการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี