กตป. ร่วมหารือมูลนิธิมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย นายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัด     พะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ร่วมหารือกับ นายภาณุมาศ สุขอัมพร (มูลนิธิมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ) เรื่องรายการโทรทัศน์สำหรับผู้พิการ รายการเพื่อเด็กและเยาวชน ที่หายจากการคืนช่องทีวีดิจิทัลของ กสทช.