กตป. ตรวจเยี่ยม กสทช. เขต 24 จ.อุดรธานี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) มี ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค, ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์, พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม, นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และนายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง ตรวจเยี่ยมและรับฟังภารกิจและปัญหาในพื้นที่ สำนักงาน กสทช. เขต 24 จ.อุดรธานี โดยมีรองเลขาฯ พลอากาศตรี ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และนายศักดิ์ศรี ว่องไว ผอ.เขต 24 ให้การต้อนรับ