กตป. ตรวจเยี่ยม กสทช. ภาค 4 จังหวัดสงขลา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค, ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์, พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม, นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และนายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง ตรวจเยี่ยมและรับฟังภารกิจและปัญหาในพื้นที่ สำนักงาน กสทช. ภาค 4 จ.สงขลา (เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562)