กตป. สัมมนาให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้กับภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้กับภาคประชาชน โดยคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และนิตยสาร CIO Wolrd&Business ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ