งานสัมมนาให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้กับภาคประชาชน

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ กตป. เข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้กับภาคประชาชน โดยคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมาการการกำับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และนิตยสาร CIO Wolrd&Business ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ