กตป.ร่วมงาน CYBER SECURITY 2020

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ร่วมกับคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการ กสทช. คปภ. ร่วมงาน CYBER SECURITY 2020 เพื่อรับฟังแนวทางการทำธุรกรรมปลอดภัย มั่นใจข้อมูลไม่รั่ว เพื่อนำมาพัฒนาและใช้เป็นแนวทางในการปรับให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน