คณะกรรมการติดตามประเมินผล เข้าร่วมงานวิทยุดิจิทัล ซึ่งจัดโดยภาคเครือข่ายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ นำโดย นายณภัทร วินิจฉัยกุล, ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ, พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลับพะเนาว์ และ ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ ปัญญา คณะกรรมการติดตามประเมินผล เข้าร่วมงานวิทยุดิจิทัล ซึ่งจัดโดยภาค เครือข่ายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)