คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าร่วมงาน ‘Barcelona Unboxed ๒๐๑๙’

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าร่วมงาน ‘Barcelona Unboxed ๒๐๑๙’ เปิดโลกนวัตกรรมและสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลย ๕G โดย บริษัท อิริคสัน ประเทศไทย เพื่อศึกษาความคืบหน้าของนวัตกรรมและเปิดโลก เทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกิจการโทรคมนาคมต่อไปเพื่อให้ทันต่อการ เปลื่ยนแปลง (๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)