คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าร่วมรับความคิดเห็น สาธารณะ เรื่องการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๓-๗๓๓ /๗๕๘-๗๘๘ mhz

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าร่วมรับความคิดเห็น สาธารณะ เรื่องการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถย่าน ๗๐๓-๗๓๓ /๗๕๘-๗๘๘ mhz ซึ่งมี พ.อ. ดร พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ ,ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ นายณภัทร วินิจฉัยกุล และ ดร. พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)