นายณภัทร วินิจฉัยกุล ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ ออกตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. เขต ๑๓ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายณภัทร วินิจฉัยกุล ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน (กตป.) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ ออกตรวจเยื่ยมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. เขต ๑๓ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ดร.พันธศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามประเมินผล กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมคณะออกรับฟังปัญหาการร้องเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี (๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)