พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม เข้าร่วมพิธี ลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลับพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม เข้าร่วมพิธี ลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)