กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บท ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ5 ปี และระยะ 10 ปี

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (กตป.) เข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ