กตป. ร่วมตรวจสายสื่อสารลงดิน

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เข้าร่วมตรวจสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงดินร่วมกับคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐสภา เลขาธิการ กสทช. เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและผลกระทบในระหว่างการดำเนินการนำสายสื่อสารลงดิน เพื่อความปลอดภัยและความสวยงามของภูมิทัศน์