คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กสทช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรทัศน์ พื้นที่ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช จ.ชลบุรี ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2562 พื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมด้วยนายสุธรรม      เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เครือข่ายภาคคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (กตป.) กล่าวว่า กตป. เป็นองค์กรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งด้านกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานของปี 2562 นำเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐสภาต่อไป ซึ่งพื้นที่รับฟังความคิดเห็นทั้งหมด      5 จังหวัดใน 5 ภาค

สำหรับภาคตะวันออก ได้เลือกพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นความหลากหลายของเนื้อหา การบริการเพื่อการเข้าถึงของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ การบอกเลิกสัญญา และบริการที่ซับซ้อนที่ไม่เป็นธรรม ความรวดเร็ว และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง      การประชุมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมินการดำเนินงานของ กสทช. ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีสิทธิภาพสูงสุด