กตป. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2563 ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน     ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนต์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตสมาชิกวุฒิสภากาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยนายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน และประชาชน รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงจาก 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นจำนวน 150 คน

สำหรับกิจกรรมภาคเช้าเป็นการให้ความรู้การบรรยายพิเศษ เรื่องการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดย ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล คหบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ธนบุรี

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า “กตป. มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังคามคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2562 ทั้งหมด 5 จังหวัด 5 ภาค ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เลือกจังหวัดชลบุรี โดยเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ

  1. ความหลากหลายของเนื้อหา
  2. การบริการเพื่อการเข้าถึงของคนพิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
  3. คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
  4. การบอกเลิกสัญญาและบริการที่ซับช้อนที่ไม่เป็นธรรม
  5. ความรวดเร็ว และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
  6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งการประชุมนี้เป็นการวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมินการดำเนินงานของ กสทช. ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด”