ประชุมแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ” การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 “

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม การติดตามและประเมินผล การปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 มีการจัดงานประชุมแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม การติดตามและประเมินการปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ เนื่อจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน (กตป.) ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และภารกิจให้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และ เลาขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบ และให้ กสทช. นำผลการรายงานดังกล่าวเสนอแก่รัฐสภา โดยการนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลงานดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ จึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาประกอบด้วย เพื่อประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมรอบด้าน

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พันศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ การประชุมได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงการประชุมด้วยกันนั่นคือ การชี้แจงรายละเอียดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้นั้นอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นคือเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ กสทช. เลขาธิการกสทช. และสำนักงาน กสทช.ในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในปี 2562 วัตถุประสงค์ในการ “Focus Group” ก็เพื่อคัดกรองประเด็นสำคัญจากทั้งนักวิชาการ นักวิชาชีพ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การติดตามและการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้กรอบการศึกษา โดยการเก็บข้อมูลตลอดโครงการใช้วิธี Desk Research ทำความเข้าใจการปฏิบัติงานของ กสทช. จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง Focus group ประชุมกลุ่มเล็กเพื่อหาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ กสทช. Survey&In-depth Interview เก็บข้อมูลด้านการรับรู้และความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ Public Hearing เก็บข้อมูลขากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภาคต่างๆ

สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องและนำมาซึ่งการระดมความคิดเห็นนั้นประกอบด้วย ประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในเรื่องของการกำกับดูแลโฆษณาอาหารและยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและมาตราการเยี่ยวยา ความหลากหลาย และเหมาะสมของประเภทเนื้อหาและรายการ การบริการโทรทัศน์เพื่อการเข้าถึงของคนพิการ ประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคม คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่ไม่ดีไม่ตรงตามที่มีการโฆษณาไว้ คุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตในโครงการ “Net ประชารัฐ” การบอกเลิกสัญญา และบริการที่ซับซ้อน ไม่เป็นธรรม รวมไปถึงความรวดเร็ว และกระบวนการ
ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในความเป็นส่วนตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G

จากการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดในการนำเสนอการแก้ไขปัญหา และประเด็นดังกล่าววที่นำมาเป็นหัวข้อในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งในเบื้องต้นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นได้มีการแก้ไขปัญหาร่วมไปถึงมีการติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ แล้ว และหลังจากนี้จะมีการแก้ไขปัญหาต่างๆเพิ่มเติม