กตป. ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ ติดตามผลการคุ้มครองผู้บริโภค

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ภาคกลาง สังเกตการณ์และรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 63 ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน

ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าวว่า กตป. มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ความหลากหลายของเนื้อหา 2) การบริการเพื่อการเข้าถึงของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 3) คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 4) การบอกเลิกสัญญา และบริการที่ซับซ้อนที่ไม่เป็นธรรม 5) ความรวดเร็ว และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 6) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อเสนอด้านอื่นๆ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมินการดำเนินงานของ กสทช. ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด