ประธาน กตป. มอบเจลให้โรงเรียนผู้สูงอายุหนองแสง

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในนามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ให้แก่ นายธีระศักดิ์ แสวงทรัพย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองแสง และนางรุ่งนภา บุญเขียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวลิงใน จังหวัดนครนายก เพื่อมอบแก่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสงนำไปใช้ในชุมชนต่อไป