กตป. มอบอาหารแห้งแก่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ และนายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มอบอาหารแห้งแก่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้รับมอบ