กรรมการ กตป.ดูงานบริษัท HUAWEI

Mr. Max ma รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท HUAWEI ให้การต้อนรับ ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามประเมินผล (กตป.) ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ และนายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในการมาเยี่ยมชมเทคโนโลยีต่างๆของบริษัทหัวเหว่ย พร้อมรับฟ้งการบรรยายและศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบใหม่ๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ที่บริษัทหัวเว่ย เพื่อนำมาข้อมูลที่ได้รับฟังมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ณ ที่ทำการบริษัท หัวเหว่ย ถนนพระราม9 เมื่อเร็วๆนี้