กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามงานการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะทำงานเข้ารับฟังแนวการดำเนินการของสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยมี ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ให้การต้อนรับและบรรยายถึงภารกิจแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมตอบข้อซักถามและรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ณ อาคารเอ็กซิมแบงค์ ชั้น 22