ประธาน กตป. ดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศ กองทัพอากาศ

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะประธาน กตป. นำคณะผู้บริหาร กตป. เข้าศึกษาดูงานและรับฟังภารกิจแนวการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศกองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563