ประธาน กตป. เยี่ยมชมศูนย์ USO NET จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะกรรมการและผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์ USO NET ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ณ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น