กตป. เยี่ยมชมการดำเนินงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) นำคณะกรรมการและผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานผลิตรายการของสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสื่อหลักในการเผยแพร่ข่าวสารจากรัฐไปสู่ประชาชน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์มาบูรณาการเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการกำกับดูแลของ กสทช. ต่อไป