ประธาน กตป. เยี่ยมชมการนำเทคโนโลยี 5G พัฒนา Smart Farm ม.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะกรรมการและผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การนำเทคโนโลยี 5G พัฒนา Smart Farm โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด และโครงการ Smart Farm ด้านพืช เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรม ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น