กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเข้มงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน call center 1200

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าเยี่ยมชมเพื่อติดตามรับฟังการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม Call Center 1200 ที่เปิดให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน