ประธาน กตป.ร่วมรับฟังบรรยาย “สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ประจำปี 2563” โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้สิทธิพื้นฐานสำหรับผู้บริโภคในการสื่อสารยุค 5G และพันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้นำชุมชน จำนวนกว่า 250 คน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และลพบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องทวารวดี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม (เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563)