เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ในฐานะประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค, ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ และ พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม เยี่ยมชมการดำเนินงานผลิตรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยมีนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร ให้การต้อนรับ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4