กตป. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคร่วมสนับสนุนกิจกรรมสิทธิผู้บริโภคในพื้นที่จันทบุรี

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ประจำปี 2563” โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้สิทธิพื้นฐานสำหรับผู้บริโภคในการสื่อสารยุค 5G และพันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้นำชุมชน จำนวนกว่า 250 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องจุลมณี ๑ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี (เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63)