กรรมการ กตป. ประชุมหารือแผนงานการใช้ประโยชน์วงโคจรดาวเทียม GISTDA

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ในฐานะประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค, ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์, นายไพโรจน์ โพธิไสยกรรมการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน, นายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง และ พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม ประชุมหารือเกี่ยวกับแผนงานการใช้ประโยชน์จากวงโคจรดาวเทียม โดยมี ดร. ดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และนายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563)