กตป.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกิจกรรมสิทธิผู้บริโภคกับเยาวชนระดับมัธยมและอุดมศึกษา

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) /กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในระดับมัธยมและอุดมศึกษา ผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยมี พันเอก วีรชาติ         ศรีกังวาล ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ของสำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ ธนบุรี (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563)