การชักชวนเล่นพนันออนไลน์

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้มีการแบ่งประเภทการพนัน ไว้ในแนบท้ายของพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ บัญชี ก มีทั้งสิ้น 28 ประเภท ได้แก่ หวย ก. ข. โปปั่น จับยี่กี เป็นต้น บัญชี ข.  มีทั้งสิ้น 28 ประเภท ได้แก่ การเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก. ปิงโก ตกเบ็ด เป็นต้น ซึ่งในพระราชบัญญัติการพนัน ฉบับนี้ได้มีการระบุถึงโทษต่างๆ ไว้ ตามมาตราที่ 12 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้ (1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปีและปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วย เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก การเข้าสู่ยุคดิจิทัล รูปแบบการเล่นการพนันถูกปรับเปลี่ยนไปตามโลกาภิวัฒน์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกลับกลายมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเป็นช่องทางในการเข้ากลุ่มคนมากยิ่งขึ้น เกิดโอกาสในการเข้าถึงในการเชิญชวนเพื่อการกระทำความผิดที่ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในยุคดิจิทัล ช่องทางทางสังคมออนไลน์ กลายเป็นช่องทางการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล ที่รวดเร็วและเกือบทุกคนในเกือบทุกพื้นที่ในประเทศ ตลอดจนต่างประเทศสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้นรูปแบบการโฆษณาการเล่นการพนัน จึงเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม ทำให้เกิดเว็บไซต์ที่หลอกลวง หรือเชิญชวนคนในวงกว้างอย่างแพร่หลาย สังคมไทยเราสามารถพบและเข้าถึงช่องทางที่เผยแพร่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงข้อความที่ส่งให้ผู้บริโภคผ่านผู้ให้บริการ (Operator) จำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดการโฆษณาแฝง หรือจากสแปม ดังนั้นจึงเป็นช่องทางในการโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเล่นการพนัน โดยเฉพาะเหล่านักชิงโชคทั้งหลาย สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแพร่หลาย ดังนั้นแล้วกฎหมายหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในมาตราที่ 20 ที่บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่มีการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้

  • ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
  • ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในภาค 2 ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
  • ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ร้องขอ

เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของการเล่นพนันออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น ด้วยการใช้อินเตอร์เน็ตไม่เป็นการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง เพราะผู้เข้าใช้บริการสามารถสร้างข้อมูลของตนเองได้ ดังนั้นการขยายตัวดังกล่าว สร้างผลกระทบในวงกว้าง และควรเกิดความตื่นตัวของทุกภาคส่วน ทั้งในด้านสังคม ด้านกฎหมาย และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ด้วยเราควรมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ กสทช. ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลสื่อในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม นั้น ต้องอาศัยเครือข่ายสื่อ เครือข่ายผู้บริโภค รวมถึงเครือข่ายองค์กรวิชาชีพต่างๆ ในการให้ความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมไม่ให้เกิดการกระทำผิดซึ่งอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือป้องกันไม่ให้เกิดกระทำผิดด้วยเจตนา ชี้ให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในต่อตัวเอง ต่อครอบครัว ตลอดจนภาคประชาชนที่ส่วนการขับเคลื่อนเพื่อร่วมช่วยสังคมไทยให้เกิดความห่างไกลในเรื่องการพนันออนไลน์ โดยการแจ้งการกระทำผิดเมื่อพบเห็นเข้ามาทาง กสทช. เพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถึงทำงานในเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้สังคมปลอดจากการกระทำผิดโดยอาศัยช่องทางต่างๆ ในการเชิญชวน หลอกลวง ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมการกระผิดหรือเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันออนไลน์ นอกจากนั้นแล้วการเพิ่มบทลงโทษการกระทำความผิดอันเนื่องจากการเล่นพนันออนไลน์ ควรได้รับการพิจารณาบทลงโทษสำหรับผู้กระทำ ผู้ที่สร้างช่องทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดความกลัวในการทำผิด เป็นวิธีการในการปรับลดจำนวนคนในการเข้าสู่การกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว