การตรวจสอบสัญญาณ ในพื้นที่ห่างไกล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกราช 2560 หมวด 3 ว่าด้วยเรื่อง สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซึ่งคลื่นความถี่ถือเป็นสมบัติของชาติ ดังนั้นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้นประชาชนคนไทยทุกคนพึงได้รับความเท่าเทียมและมีสิทธิได้รับประโยชน์จากทรัพยากรอันเป็นสมบัติของชาติ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่สังคมเมือง สังคมชนบท หรือชายขอบที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร การตรวจสอบสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลจึงมีความสำคัญที่เราพึงจะดำเนินการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรับบริการทั้งในด้านกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ (operators) ได้มุ่งพัฒนาและให้บริการในการติดตั้งเสาสัญญาณ เพื่อกระจายและให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น การใช้สัญญาณไมโครเวฟ ในการส่งสัญญาณแบบไร้สาย ซึ่งถูกกว่าการใช้สายใยแก้วนำแสงและดาวเทียม เป็นต้น พร้อมตรวจสอบคุณภาพของการส่งสัญญาณเพื่อสร้างความเท่าเทียมของประชากรในประเทศ นอกจากปัจจุบันที่เรียกว่า ยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมากและรวดเร็ว ทำให้ทุกส่วนจะต้องขับเคลื่อนตัวเองหรือองค์กรให้ทันต่อสถานการณ์ของโลก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันในรูปแบบ New Normal การปรับเปลี่ยนส่งผลกระทบต่อทุกสังคม ไม่ว่าครอบครัว การเรียน หรือสังคมการทำงาน ทุกส่วนต้องปรับตัวให้สอดรับกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่ง “อินเทอร์เน็ต” กลายเป็นช่องทางหลักที่นำมาใช้ในการปรับตัวสู่ New Normal กล่าวคือ ในส่วนโรงเรียน มีการปรับตัวให้เด็กเรียนผ่านระบบออนไลน์ การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงและทำงาน WFH (Work From Home) มากยิ่งขึ้น การปรับตัวการจองคิวต่างๆ เพื่อธุรกรรมหรือรับบริการต่างๆ อันเป็นการลดความแออัด เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ และค่อนข้างเป็นการทำให้สังคมปรับตัวเข้าสู่การยุคดิจิทัลเร็วยิ่งขึ้น และเมื่อมองย้อนกลับถึงความเท่าเทียม ย่อมเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกพื้นที่ควรได้รับการเข้าถึงทรัพยากรนี้ได้อย่างทั่วถึง ในขณะที่ความเป็นจริงจะพบปัญหาของสัญญาณขัดข้องในพื้นที่ห่างไกลที่จะต้องเรียนออนไลน์ ความไม่เสถียรของสัญญาณ อันเกิดจากภูมิประเทศที่มีความซับซ้อน พบจุดบอดของสัญญาณทำให้ไม่สามารถรับได้ หรือรับสัญญาณได้แต่ไม่เสถียร เป็นต้น ดังนั้นแผนการขยายสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจึงมีความจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไม่ว่าจะในด้านการศึกษา สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนโลกออนไลน์ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในอีกมิติหนึ่งบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและสิทธิตามรัฐธรรมนูญตามลักษณะที่แตกต่างกันทางลักษณะทางสังคม