วันคุ้มครอง​ผู้บริโภค​ไทย

วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
สืบเนื่องจากวันที่ 30 เมษายน ของทุกปีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดให้เป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522 ถือได้ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้โดยตรงคือประชาชนในฐานะผู้บริโภค
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 5 ประการ ดังนี้
1.สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการ
2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
4.สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
5.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย