โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม (Telecommunication) และการแพร่ภาพกระจายเสียง(Broadcast) รวมทั้งการหลอมรวมของเทคโนโลยี ในปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ในการทำงาน การเรียน หรือแม้กระทั่งการซื้อขายที่สามารถทำได้ในออนไลน์ทั้งสิ้น อีกทั้งเทคโนโลยีไม่เคยหยุดพัฒนา ปัจจุบันทุกคนล้วนแล้วแต่มี สมาร์ทโฟนใช้งานอย่างเป็นเรื่องปกติในคนทุกเพศ ทุกวัย กล่าวได้ว่าในอนาคตอาจจะผันเปลี่ยนเป็นสังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

นอกจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโยลีแล้ว พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเสพสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ประชาชนสนใจและนิยมใช้ Social Media มากกว่าสื่อหลัก เพราะเข้าถึงคนจำนวนมากได้ดีกว่า สะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นแบบ Real Time ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาระบบ Application เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงมีการเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เรื่องสุขภาพ ด้านข่าวสารและความบันเทิงต่างๆ การสั่งอาหารผ่าน Food delivery ได้รับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งธุรกรรมการเงินต่างๆ ก็ล้วนมาในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหันมาใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือระบบอินเทอร์เน็ต “Internet” เพราะการบริการที่จำเป็นต่างๆ เช่น การศึกษา บริการด้านสุขภาพ และบริการอื่นๆ ของภาครัฐถูกนำไปไว้บนโลกออนไลน์เพื่อรับมือกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ในขณะที่ความเหลื่อมล้ำหรือความพร้อมในการรองรับการมีอินเทอร์เน็ตอาจไม่ครอบคลุมประชากรทั่วทั้งประเทศ ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลานั้นยิ่งลดลง ส่งผลให้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดความรู้และทักษะด้านดิจิทัล และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ที่ใช้ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้กลายเป็นปัญหาที่หนักหนาขึ้น และอาจทำให้ผู้ที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่สามารถไล่ตามคนอื่นๆ ได้ทัน และเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ช้ากว่าคนอื่น

ดังนั้นแล้วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ควรต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้โครงข่ายการสื่อสารครอบคลุมทั่วประเทศในระดับหมู่บ้าน มีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน มีเสถียรภาพในราคาที่เหมาะสม เร่งให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารหรือ Broadband ความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพและมีราคาถูก ให้รองรับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารที่มีคุณภาพในการเชื่อมต่อกับสังคมดิจิทัลในภายภาคหน้า