ดร. พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา

​กรรมการ​ติดตาม​ประเมินผล
กรรมการด้านคุ้มครอง​ผู้บริโภค​

คลิกที่นี่

นาย ณภัทร วินิจฉัยกุล

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านกิจการกระจายเสียง)

คลิกที่นี่

พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านกิจการโทรคมนาคม)

คลิกที่นี่

ดร. บัณฑิต ตั้งประเสริฐ

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านกิจการโทรทัศน์)

คลิกที่นี่

นาย ไพโรจน์ โพธิไสย

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

คลิกที่นี่