ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านกิจการโทรทัศน์)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (Ph. D. Ed. Admin) (มว.) ทุนมหาวิทยาลัยและกรมประชาสัมพันธ์
  • บริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA)
  • ประกาศนียบัตรวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
  • ประกาศนียบัตรการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สถาบัน Deutsche Welle
  • ปริญญาป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. ๒๕๕๑)
ประสบการณ์ในการทำงาน

ประสบการณ์ในการทำงาน

๒๕๕๘   ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ประเภทบริหารระดับสูง)

๒๕๕๖   รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๒๕๕๓   รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

๒๕๕๒   ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ กรมประชาสัมพันธ์

๒๕๕๐   ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ กรมประชาสัมพันธ์

๒๕๔๘   ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

๒๕๔๕   บริหารศูนย์ข่าวโทรทัศน์ดีเด่นของสปข. ๑ (ศูนย์ข่าวโทรทัศน์นครราชสีมา)

ผลงานวิชาการ/รางวัล

๒๕๕๔ รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังข์เงินประเภทองค์กร (ราชบัณฑิตยสถาน)

๒๕๔๖ รางวัลชนะเลิศการประกวดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่นระดับประเทศ ๓ ปีซ้อน

๒๕๔๖ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

๒๕๔๕ รางวัลหน่วยงาน PSO ดีเด่นของสำนักงาน ก.พ.

๒๕๓๔ งานวิจัยดีเด่นคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA

๒๕๓๑ ประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์

๒๕๒๗ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี