ดร. พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา

​กรรมการ​ติดตามและ​ประเมินผล​
กรรมการด้านคุ้มครอง​ผู้บริโภค​

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริกปี ๒๕๖๐
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริกปี ๒๕๕๔
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก ปี ๒๕๕๓
หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๑๘
 • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (พตส.) รุ่นที่ ๗
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ ๕
 • หลักสูตรบริหารงานตำรวจขั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ ๔๕
 • หลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ รุ่นที่ ๘
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ๒๘๖
 • ผู้สมัครหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๓๑ (วตท.๓๑)
ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน   กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 • พ.ศ. ๒๕๖๑  กรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ / กรรมการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑   ผู้ปฏิบัติงานประจำรองประธาน กสทช.
 • พ.ศ. ๒๕๕๙   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา / สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๘   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ
 • พ.ศ. ๒๕๕๗   ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. ๒๕๕๖    ที่ปรึกษาสมาคมสิทธิผู้บริโภค / กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมสิทธิผู้บริโภค
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  อนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ

– ร่างหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

– กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของสัญญาณคลื่น และการมีโฆษณาในวิทยุชุมชน

– กำหนดหลักการการคุ้มครองผู้บริโภคที่ยังขาดประสิทธิภาพ

– กำหนดหลักการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการโฆษณาและประกอบธุรกิจ

 • พ.ศ. ๒๕๕๕   อนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
 • พ.ศ. ๒๕๕๔   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา
 • พ.ศ. ๒๕๕๓   ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา / อนุกรรมาธิการพิจารณาทรัพย์สินทางปัญญา
 • พ.ศ. ๒๕๕๒   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการตำรวจ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒   อนุกรรมาธิการทรัพย์สินทางปัญญา
 • พ.ศ. ๒๕๕๑    ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม / ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ผลงานวิชาการ/รางวัล

ผลงานวิชาการ/รางวัล

 • งานวิจัย เรื่องบทบาทและกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของ กสทช.
 • งานวิจัย เรื่องเจตคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคอรัปชั่น
 • งานวิจัย เรื่องรูปแบบการสร้างความปรองดองในสังคมไทย
 • บทความสาธารณะ เรื่องการเปลี่ยนผ่านสื่อทีวีดิจิตอล ผลประโยชน์ตกอยู่ในมือใคร
 • บทความสาธารณะ เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับการใช้สื่อ
 • บทความสาธารณะ เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
 • บทความสาธารณะ เรื่องคืนความสุขที่ดีให้คนไทย โดยคำนึงถึงภัยอันตรายจากแบตเตอรี่มือถือเหลือใช้
 • บทความสาธารณะ เรื่องสิทธิผู้บริโภค เรื่องค่าโดยสารเครื่องบินแพงกว่ากว่าปกติ
 • บทความสาธารณะ เรื่องเรียกร้องการบริการย้ายเลขหมายโทรศัพท์มือถือสามารถใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นได้