นาย ณภัทร วินิจฉัยกุล

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านกิจการกระจายเสียง)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  •  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

  • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (ปยป.๑)
  • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
  • หลักสูตรการดำเนินธุรกิจของ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมาย กสทช.
  • หลักสูตรการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงในอนาคต
  • หลักสูตรการจัดทำแผนรองรับ กสทช. กับการูประกอบธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
  •  ดูงานแสดงนิทรรศการและสัมนาทางเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ NAB SHOW ณ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ดูงานแสดงนิทรรศการ และสัมมนาทางเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ IBC ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์
ประสบการณ์ทำงาน

อ.ส.ม.ท.

๑๒ ม.ค. ๒๕๒๔ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๓๑ นิติกร แผนนิติกร แผนกกฎหมาย ส่วนนิติการและจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการ

๑ ส.ค. ๒๕๓๑ – ๑๕ ธ.ค. ๒๕๓๑ นิติกรระดับ ๕ แผนกนิติการและสัญญา ส่วนนิติการฝ่ายอำนวยการ

๑๖ ธ.ค. ๒๕๓๑ – ๒ มิ.ย. ๒๕๓๔  หัวหน้าแผนกนิติการและสัญญาระดับ ๖ ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ

๓ มิ.ย. ๒๕๓๔ – ๑๔ พ.ย. ๒๕๓๔ หัวหน้าส่วนนิติการ ระดับ ๗ ฝ่ายอำนวยการ

๑๕ พ.ย. ๒๕๓๔ – ๗ ธ.ค. ๒๕๓๖  ผู้ตรวจการ ระดับ ๗ ฝ่ายตรวจสอบ

๘ ธ.ค. ๒๕๓๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙  หัวหน้าส่วนจัดหา ระดับ ๘ ฝ่ายบริการกลาง

๑ ต.ค. ๒๕๓๙ – ๒๑ ต.ค. ๒๕๔๐  หัวหน้าฝ่ายบริการกลาง ระดับ ๙

๒๒ ต.ค. ๒๕๔๐ – ๒๔ ต.ค. ๒๕๔๔ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับ ๙

๒๕ ต.ค. ๒๕๔๔ – ๕ ม.ค. ๒๕๔๖ หัวหน้าฝ่ายการพนักงาน ระดับ ๙

๖ ม.ค. ๒๕๔๖ – ๑๖ ส.ค. ๒๕๔๗  ผู้ตรวจการ ระดับ ๙

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

๑๗ ส.ค. ๒๕๔๗ – ๑๓ มิ.ย. ๒๕๔๘  ผู้ตรวจการ ระดับ ๙

๑๔ มิ.ย. ๒๕๔๘ – ๗ ม.ค. ๒๕๕๐  ผู้ตรวจการอาวุโส

๘ ม.ค. ๒๕๕๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๐  ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายธุรกิจ

๑ ต.ค. ๒๕๕๐ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๓  ผู้ช่วยกรรมกาผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย

๑ พ.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

๑ พ.ย. ๒๕๕๔ – ๑ เม.ย. ๒๕๕๕  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักอำนวยการ

๒ เม.ย. ๒๕๕๕ – ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๖ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์

๒๓ ม.ค. ๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ