นาย ไพโรจน์ โพธิไสย

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด

 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

 • นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • นักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ สถาบันพระปกเกล้า
 • การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๙ สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง วิทยากร/นิติกร ในสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
 • หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (ระดับ ๗)
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานแต่งตั้ง ถอดถอน และตรวจสอบ (ระดับ ๘)
 • ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ (ระดับ ๙)
 • ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ (ระดับ ๙)
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา (ระดับ ๑๐)
 • ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ (ระดับ ๑๑)
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ วุฒิสภา ปี ๒๕๓๕-๒๕๔๔
 • เลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี ๒๕๔๒
 • หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
 • กรรมการวิชาการของวุฒิสภา ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๙
 • กรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๙
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองของวุฒิสภา ปี ๒๕๕๓
 • กรรมการจริยธรรมของรัฐสภา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙
 • ที่ปรึกษากรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒
 • ผู้บรรยายด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทย/การเมืองการปกครองไทยให้กับข้าราชการรัฐสภา/เยาวชน/ผู้นำท้องถิ่น/ประชาชนทั่วประเทศ
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันพระปกเกล้าและวิทยาลัยกองทัพบก ในการบรรยายด้านการเมืองการปกครองไทย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
 • อนุกรรมาธิการประมวลความคิดเห็นประชาชน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี ๒๕๔๐ และฉบับปี ๒๕๕๐)
 • อนุกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมาย ป.ป.ช. และการให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายอื่น
 • กรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙
 • อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิบัติงานในรัฐสภา ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
 • กรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒
 • กรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒
 • อนุกรรมการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒
 • กรรมการที่ปรึกษา ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒
 • อนุกรรมาธิการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒
 • กรรมการกำหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงานสังกัดรัฐสภา (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒