พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านกิจการโทรคมนาคม)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  (จปร.รุ่นที่ ๔๓)
หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

 • หลักสูตร นายทหารอิเล็กทรอนิกส์ เหล่า สื่อสาร รุ่นที่ ๘  พ.ศ. ๒๕๓๙
 • หลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า สื่อสาร  รุ่นที่ ๔๒  พ.ศ. ๒๕๔๒
 • หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า สื่อสาร   รุ่นที่ ๓๗   พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 • หลักสูตร หลักประจำ โรงเรียน เสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๘๔  พ.ศ. ๒๕๔๘
 • ศึกษาดูงานหน่วยงานราชการและสภาพภูมิศาสตร์ ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๔๘
 • หลักสูตร นายทหารปลัดบัญชี โรงเรียนการเงินทหารบก รุ่นที่ ๒๖ พ.ศ.๒๕๔๙
 • ศึกษาดูงานเรื่อง Wi-MAX  พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศ ไต้หวัน   
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ของ กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๔๔
 • ศึกษาดูงานหลักสูตร Civil Militaly Operation (CMO) ประเทศอินโดนีเซีย
 • ศึกษาดูงานการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบบร้าโกลด์  พ.ศ.๒๕๕๓  มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา        
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ ๒๐๑/๒๕๕๗ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ ๒๐๑/๒๕๕๘ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD)
 • หลักสูตรวุฒิบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ ๑๓ (Public Director Institute : PDI ๑๓) จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD)
 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  รุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๐ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  (RCL) รุ่นที่ ๙/๒๕๖๐ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD)
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ ๕/๒๕๖๐  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น ๔๓/๒๐๑๘ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ศึกษาดูงาน Mobile World Congress ๒๐๑๔ วันที่ ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน และเข้าร่วมการประชุม ๔th International Conference – Advanced materials and technologies for transport – Lighweight materials: sustainable solutions for the next vehicles generation วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ เมืองโตริโน ประเทศอิตาลี
 • ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการพัฒนาบริการการเดินอากาศ กับหน่วยงาน  EUROCONTROL Experimental Centre (EEC) ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส แลหน่วยงาน National Air Traffic Control Services (NATCS) สหราชอาณาจักร
 • ศึกษาดูงานหน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ และกำกับดูแลด้านการบินพลเรือน ประเทศเยอรมัน และ สวีเดน พ.ศ.๒๕๕๙
 • ศึกษาดูงานหน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ และกำกับดูแลด้านการบินพลเรือน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ศึกษาดูงานหน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ และกำกับดูแลด้านการบินพลเรือน ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ศึกษาดูงานหน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ และกำกับดูแลด้านการบินพลเรือน สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย และ สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. ๒๕๖๑
 • หลักสูตรความรู้ด้านการบินสำหรับผู้ทำงานด้านการบิน  (นักบินส่วนบุคคล ภาควิชาการ) (PPL.๕๖/๖๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
 • หลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน (Basic Airport Management Course : BAM. ๕/๖๑)  พ.ศ. ๒๕๖๑ บริษัท ไทยเจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ประสบการณ์ในการทำงาน
 • กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด
 • ที่ปรึกษา คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล เพื่อสนับสนุน “ไทยแลนด์ ๔.๐” ของกระทรวงกลาโหม
 • ที่ปรึกษา คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ภายใต้ คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล เพื่อสนับสนุน “ไทยแลนด์ ๔.๐” ของกระทรวงกลาโหม
 • ที่ปรึกษา คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านไซเบอร์และระบบสารสนเทศ ภายใต้ คณะทำงานการขับเคลื่อน นโยบายดิจิทัล เพื่อสนับสนุน “ไทยแลนด์ ๔.๐” ของกระทรวงกลาโหม
 • ที่ปรึกษา คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านกิจการอวกาศ ภายใต้ คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล เพื่อสนับสนุน “ไทยแลนด์ ๔.๐” ของกระทรวงกลาโหม
 • กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม (Directo Pool System) ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓) ในความเชี่ยวชาญสาขาโทรคมนาคม บริหารองค์กร และความมั่นคง การประสานงานหน่วยงานภาครัฐ (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคม กสทช.
 • รองหัวหน้าคณะทำงาน ในคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ประโยชน์เพื่อการแจ้งเตือนภัย สำนักงาน กสทช.
 • รองหัวหน้าคณะทำงาน ในคณะทำงานติดตามและประสานงานข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
 • คณะทำงานประสานงานความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงาน กสทช.
 • คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ ในกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ กสทช.
ประวัติการทำงาน (ราชการทหาร)
 • ผู้บังคับหมวดวิทยุถ่ายทอด กองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด กองพันทหารสื่อสารที่ ๒ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • ผู้บังคับกองร้อย กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค์
 • เจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ประเภทวิสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าชุด (ระดับ ๕) SNG ๑-๒ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 • นายทหารยุทธการและการข่าว กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค์
 • รองผู้บังคับทหารสื่อสารกองพล กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
 • นายทหารนักเรียน หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๘๔
 • ประจำสำนักงาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์) กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือน สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน                 กรมกิจการพลเรือนทหาร
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร
 • นายทหารปฏิบัติการ ประจำกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพันเอกพิเศษ)